Algemene Voorwaarden Artifex Support

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

VAN:Artifex Support, De Lasso Zuid 5C, gevestigd en kantoorhoudende te Roelofarendsveen,
hierna te noemen: gebruiker
Artikel 1 Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker : de gebruiker van de algemene voorwaarden.
Opdrachtgever : de wederpartij van gebruiker.
Overeenkomst : de overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een
opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief de verschuldigde BTW en andere heffingen
van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-
en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.3 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is gebruiker
daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij gebruiker anders aangeeft.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
4.2 De gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uit gegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan gebruiker de uitvoering van
die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is
om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg
de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal
hebben, zal gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5.5 In afwijking van lid 3 zal gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of
aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever gebruiker derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 7 Honorarium
7.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen
gelden de leden 2, 5, 6, 7 en 8 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de
leden 3 t/m 8 van dit artikel.
7.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen.
7.4 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief de verschuldigde BTW.
7.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening
worden gebracht.
7.6 Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin
gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Indien gebruiker kan aantonen dat tussen het moment
van aanbieding en levering, ten aanzien van bijv. lonen de tarieven of prijzen aanmerkelijk zijn gewijzigd, is
gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen.
Bovendien mag gebruiker het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt
dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan gebruiker, dat in redelijkheid
niet van gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het
oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
7.7 In andere gevallen dan als bedoeld in artikel 7 onder 6. is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de
overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de
bevoegdheid tot verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.
7.8 Gebruiker zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar
maken. Gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
7.9 Indien opdrachtgever de door gebruiker kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst
te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van
gebruiker genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 8 Betaling
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de
valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting
niet op.
8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag.
8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever danwel toepassing
van de wet schuldsanering, zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
8.4 Gebruiker heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Alle door gebruiker geleverde zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films,
software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van gebruiker totdat de opdrachtgever alle
navolgende verplichtingen uit de met gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op
enige andere wijze te bezwaren.
9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen
vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.
9.4 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd
te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering
op eerste verzoek ter inzage te geven.
9.5 Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
9.6 Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te
wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken
mede terug te nemen.

Artikel 10 Incassokosten
10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder
geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken
wordt geadviseerd.
10.2 Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
opdrachtgever.

Artikel 11 Onderzoek, reclames
11.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan
gebruiker. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te
bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.
11.2 Indien een klacht gegrond is, zal gebruiker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal
gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 12 Opzegging
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft gebruiker recht op
compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan gebruiker zijn toe te rekenen. Voorts is
opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De
voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter
beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door gebruiker, zal gebruiker in overleg met
opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten
en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor gebruiker extra kosten met zich meebrengt, worden deze
aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden,
indien:
a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te
vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting
slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
13.2 Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en overeenkomst.
13.4 Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
14.1 Indien gebruiker aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld
is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en
volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende
kosten voor zijn rekening.
14.2 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de
onder 1. genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten,
waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
15.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
15.2 Indien gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het
bedrag van de door de assuradeur van gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het
declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd
dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde
honorariumgedeelte.
15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de overeenkomst te
laten beantwoorden, tenzij deze niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;
3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene
voorwaarden.
15.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet
indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.
15.7 Wanneer voor opdrachtgever werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij goederen worden gepakt, verpakt, ingebonden, ingepakt e.d., zijn de door of namens opdrachtgever verstrekte goederen hiervoor voor risico van opdrachtgever aan gebruiker verstrekt. Opdrachtgever dient zelf voor een adequate verzekering zorg te dragen. Transport e.d. van en naar opdrachtgever, zijn eveneens voor rekening en risico van opdrachtgever. Beschadiging dan wel verlies van de goederen is voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 16 Vrijwaringen
16.1 De opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van
de overeenkomst worden gebruikt.
16.2 Indien opdrachtgever aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt
gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en
defecten.

Artikel 17 Risico-overgang
17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd
en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden
gebracht.

Artikel 18 Overmacht
18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of
in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker
geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.
18.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
18.5 Voor zoveel gebruikers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 19 Geheimhouding
19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken,
en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten
20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en
bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
20.2 Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen,
tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of
ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
20.3 Gebruiker behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.

Artikel 21 Monsters en modellen
21.1 Is aan de opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als
aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee
zal overeenstemmen.
21.2 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen
en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product
daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 22 Niet-overname personeel
22.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op
generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met gebruiker, medewerkers
van gebruiker of van ondernemingen waarop gebruiker ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft
gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 23 Geschillen
23.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de
wet bevoegde rechter.
23.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 24 Toepasselijk recht
24.1 Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 25 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
25.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leiden.